Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Оцінка впливу на довкілля. Європейська модель.

Зелений лист

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»  впроваджує нову європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) замість екологічної експертизи, що передбачалась  Законом «Про екологічну експертизу», і який  в свою чергу, втратив чинність.

Чи потрібно отримувати висновок тим підприємствам, у яких вже є екологічна експертиза.

Основним чинником закону про оцінку впливу на довкілля є також заміна висновку державної екологічної експертизи на висновок про оцінку впливу на довкілля. Без  висновку про оцінку впливу на довкілля суб’єкт господарювання не має права здійснювати заплановану діяльність.

При цьому ті висновки державної екологічної експертизи, що були отримані до введення в дію Закону – зберігають свою чинність для діючих підприємстві і мають статус Висновку.

Згідно з Законом, вплив на довкілля – будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для сукупності цих факторів, а також наслідки для об’єктів культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів.

Планована діяльність – планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище; планована діяльність не включає реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, розширення, перепрофілювання об’єктів, інші втручання в природне середовище, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Коли  висновок з ОВД  не отримується

Оцінці впливу на довкілля не підлягає планована діяльність, спрямована виключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, наслідків антитерористичної операції на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Також постановою  КМУ  від 13.12.2017 №  1010-2017-п  «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля»,  визначені критерії планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1010-2017-%D0%BF/paran12#n12

Висновок ОВД отримувати потрібно

Висновок про оцінку впливу на довкілля –  офіційний дозвільний документ на провадження планової господарської діяльності. Закон про оцінку впливу на довкілля передбачає перелік видів господарської діяльності, які в обов’язковому порядку мають провести оцінку впливу на довкілля та отримати висновок. Вказаний перелік розподілений на дві  категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля (пункти 2, 3 ст.3 Закону)

Уповноважений територіальний орган, а у випадках, визначених частинами 3 і 4 ст. 5 Закону, – уповноважений центральний орган видає висновок з оцінки впливу на довкілля, яким виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема величини та масштабів такого впливу (площа території та чисельність населення, які можуть зазнати впливу), характеру (у тому числі – транскордонного), інтенсивності і складності, ймовірності, очікуваного початку, тривалості, частоти і невідворотності впливу (включаючи прямий і будь-який опосередкований, побічний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і негативний впливи), передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення впливу на довкілля, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Етапи отримання висновку

1.Повідомлення про планову діяльність

У повідомленні про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля, надається інформація про:

– суб’єкт господарювання – назва (прізвище, ім’я, по батькові), юридична адреса (адреса реєстрації), контактний номер телефону

–  плановану діяльність, її характеристику, технічні альтернативи

– місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

– загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

–  соціально-економічний вплив планованої діяльності

–  екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами

– необхідну еколого-інженерну підготовку і захист території за альтернативами

– належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля

– сферу, джерела та види можливого впливу на довкілля

– планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля;

– наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля

– проведення та процедуру громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля

– передбачену процедуру оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

– найменування уповноваженого територіального органу – вид рішення про провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення;

2. Підготовка звіту (суб’єкт господарювання забезпечує підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля і несе відповідальність за достовірність наведеної у звіті інформації згідно з законодавством)

–  опис планової діяльності

–  опис виправданих альтернатив

–  опис поточного стану довкілля

–  опис і оцінка можливого впливу на довкілля

–  опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу

–  опис заходів, спрямованих запобіганню негативного впливу

–  опис методів прогнозування

–   визначення усіх труднощів

–  опис очікуваного значного негативного впливу

– усі зауваження та пропозиції, що надійшли

–  стислий зміст програми моніторингу

3. Громадське обговорення

За публікацією Звіту проводяться обговорення у формі слухань або надання письмових зауважень та пропозицій відповідно до «Порядку  проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля» затвердженого постановою КМУ від 1.12.2017 № 989 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/989-2017-%D0%BF. Крім того слід керуватись наказом Мінприроди України  від 30.05.2018 № 182 Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0676-18

4. Висновок з оцінки впливу на довкілля

Після завершення громадського обговорення, відповідний орган готує Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначає допустимість або обґрунтовану недопустимість запланованої діяльності, що буде обов’язковим для виконання. Висновок з ОВД враховується при прийнятті рішення про провадження планової діяльності та може бути підставою для відмови у видачі рішення про провадження планової діяльності.

Висновок видається протягом 25 робочих днів з дня завершення громадського обговорення.

5. Рішення про провадження планової діяльності (не завжди обов’язковий етап)

Звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля подаються суб’єктом господарювання для отримання рішення про провадження планованої діяльності, яке є підставою для початку провадження цієї діяльності. Даний етап потрібен для отримання ліцензій.

Реєстр ОВД знаходиться за посиланням –  http://eia.menr.gov.ua/search

Наслідки порушення Закону

1)  Особи, винні в порушенні законодавства про оцінку впливу на довкілля, притягаються до дисциплінарної, адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності

2)  Тимчасове зупинення діяльності підприємства

3) Припинення діяльності підприємства.

Звернувшись до  комунального підприємства «Регіональний центр природних ресурсів та екології» Ви отримаєте надійного партнера в проведенні оцінки впливу на довкілля, оформленні необхідної документації, розробці альтернативних варіантів здійснення планової діяльності в умовах високих ризиків та загрози для довкілля.

Будемо вдячні за довіру та надаємо доступ до поточної інформації при виконанні взятих на себе зобов’язань. Щоб отримати повну відповідь на Ваше питання та підтримку  вигляді  індивідуальної безкоштовної консультації, заповніть будь ласка, форму зворотного зв’язку – http://rcpre.kharkiv.ua/ekologichna-dokumentatsiya-uk/rozrobka-materialiv-otsinka-vplivu-na-dovkillya

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами