Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві

Екологічний менеджмент ― система управління навколишнім середовищем (система екологічного менеджменту) ― частина загальної системи управління, що включає організаційну структуру, діяльність із планування, обов’язки, відповідальність, досвід, методи, методики, процеси і ресурси для розробки, здійснення й аналізу екологічної політики.

У сучасній глобальній економіці неперервно зростає значення екологічної та соціальної відповідальності. На сьогодні у світі є тисячі стандартів і керівництв щодо екологічних аспектів. Однак основною проблемою є їх практичне впровадження і реалізація.

Система екологічного менеджменту (СЕМ) дає змогу впроваджувати вимоги цих настанов і стандартів в операційну діяльність компанії шляхом організації комплексу чітко сформульованих, повторюваних процесів.

Якими ж інструментами можна скористатися в процесі розробки або вдосконалення системи екологічного менеджменту компанії?

Планування

В основі системи екологічного менеджменту лежать принципи, викладені в екологічній політиці.

Екологічна політика – сукупність правил, дотримання яких компанія очікує від своїх співробітників, і публічна заява, у якій підприємство повідомляє про своє спрямування щодо певних цілей і методів ведення бізнесу, а також про намір дотримуватися їх.

Підготовка екологічної політики дає змогу:

– виокремити й обговорити найважливіші аспекти діяльності та розвитку з ключовими керівниками;

– заручитися підтримкою і забезпечити прихильність вищого керівництва;

– установити потреби й очікування зацікавлених сторін.

Зацікавлені сторони:

– Персонал;

– Інвестори;

– ЗМІ та громадські об’єднання;

– Постачальники сировини;

– Банки та страховики;

– Споживачі продукції та послуг;

– Наглядові та контролю вальні органи;

– Органи влади;

– Конкуренти;

– Сусідні підприємства;

– Місцеве населення.

Для складання екологічної політики необхідні певні інструменти, як наприклад:  чек-лист;

лист голови компанії.

Чек-лист для визначення застосовних для вашої діяльності екологічних аспектів:

Контрольний список запитань, що дає змогу провести планомірний аналіз і виявити недоліки в роботі конкретної ланки організації.

Окрім контрольної функції, на основі даних чек-листа можливе складання подальшого плану розвитку або зміни структури компанії

Лист голови компанії, у якому йдеться про розробку й впровадження СЕМ (для внутрішнього користування):

Запрошення співробітників до сприяння та внеску в розвиток екологічних ініціатив, а також офіційне повідомлення про відповідальних осіб за впровадження СЕМ у компанії.

Екологічна політика компанії передбачає інформування та:

– може бути розміщена на офіційному інформаційному ресурсі підприємства в Інтернеті або на стендах;

– випускатися у вигляді брошур або листівок;

– друкуватися на продукції.

Екологічна політика повинна бути:

– оформлена як документована інформація;

– доведена до відома співробітників компанії;

– доступна зацікавленим сторонам.

Планування екологічної діяльності охоплює основні ланки (детальніше):

– визначення вимог нормативно-правових актів щодо екологічних аспектів компанії;

– ідентифікація екологічних аспектів;

– встановлення цільових і планових екологічних показників, а також критеріїв для оцінювання екологічної ефективності;

– виявлення важливих екологічних аспектів;

– оцінювання екологічних ризиків і встановлення ступеня їх зниження під час реалізації природоохоронних заходів;

– розробка природоохоронних заходів.

 Ідентифікація екологічних аспектів

Екологічний аспект — елемент діяльності, продуктів або послуг організації, що взаємодіє або може взаємодіяти з навколишнім середовищем, або впливає на навколишнє середовище.

Екологічний вплив — зміна навколишнього середовища — негативна або сприятлива; повністю або частково є наслідком дії екологічних аспектів організації.

Класифікація екологічних аспектів

Прямі – процеси й операції, які входять у сферу управління компанії:

Основні та допоміжні операції, що супроводжуються утворенням викидів в атмосферу, скидів, відходів, шуму, вібрацій тощо;

операції щодо поводження з відходами (збір, транспортування, утилізація, знешкодження, розміщення тощо);

– споживання сировини та природних ресурсів разом із водою та паливом;

– використання територій і ґрунтів;

– транспортування сировини, продукції, людей на території та за межами підприємства;

– операції, що впливають на біорізноманіття, тощо;

– місцеві проблеми (шум, вібрація, запах, пил, зовнішній вигляд та ін.)

Непрямі – результати впливу сировини, продукції та послуг, які не входять до сфери прямого управління компанії:

– Видобуток, упаковка, транспортування сировини постачальниками;

– розміщення, знешкодження й утилізація відходів після передачі стороннім організаціям;

– утилізація відпрацьованої продукції споживачами;

– адміністративні рішення щодо проектування, планування територій;

– діяльність підрядних організацій;

– позаштатні ситуації природного й техногенного характеру тощо

 Інструменти визначення екологічних аспектів:

– заповнення реєстру екологічних аспектів.

– складання карти процесів діяльності компанії.

– зведення інформації про екологічний вплив діяльності в робочу таблицю.

Для ідентифікації екологічних аспектів використовують робочу таблицю.

Вона сприятиме тому, щоб ваші зусилля були спрямовані на найбільш важливі питання. У ній не буде зазначено, чи сприяв певний екологічний аспект негативному впливу на компанію; імовірніше, вона приверне увагу до тих аспектів, які можуть стати причинами проблем. Цю інформацію можна потім використовувати для окреслення подальших дій, необхідних для запобігання потенційним негативним впливам або реагування на них.

Під час заповнення робочої таблиці необхідно проконсультуватися з тими, хто обізнаний із проблемами як усередині компанії, так і за її межами.

Під час розроблення робочої таблиці команда з упровадження СЕМ доповнює її вичерпним переліком екологічних чинників.  Наприклад,

Робоча таблиця для ідентифікації екологічних аспектів

Екологічні чинники Умови в компанії (обведіть у коло Ваш варіант відповіді) Потенційний негативний вплив (відповідь «так» означає наявність потенційного негативного впливу)
Для операцій компанії потрібна значна кількість прісної води Так / ні Виснаження водних ресурсів у регіоні.

Зараження ґрунтових або поверхневих водних джерел у регіоні в результаті скидання поверхневих стоків

Високі потреби компанії в енергопостачанні Так / ні Високий рівень енергоспоживання
Для операцій компанії потрібні значні обсяги палива (газ / дизельне паливо тощо) Так / ні Викиди в атмосферу
Компанія застосовує різні технологічні процеси й обладнання для допоміжних робіт, у результаті яких можуть відбуватися викиди в атмосферу (наприклад, генераторна установка, піч для спалювання відходів, дробарка й ін.) Так / ні Викиди в атмосферу.

Тверді відходи (наприклад, відходи технічного обслуговування обладнання, зольний пил і паливна зола із вугільних котлів).

Небезпечні відходи (наприклад, відпрацьоване масло, просякнуті маслом фільтри й ганчір’я).

Рідкі відходи (наприклад, у результаті продування котлів, а також відпрацьоване масло).

Створення шуму

і так далі…

 

Важливим кроком також стане розробка карти процесів діяльності компанії – схема, яка наочно представляє хід діяльності будь-якого технологічного процесу від початку й до кінця.

Нижче наведено приклад типової карти процесів (таблиця 3). Для її розробки передусім необхідно визначити всі процеси компанії. Потім для кожної стадії процесу визначити ресурси «на вході» (які ресурси та матеріали необхідні для здійснення певної операції, наприклад, вода, електроенергія, сировина або хімікати) і «на виході» (що залишається після цієї операції/технологічного процесу, наприклад, відходи, викиди або побічні продукти).

Карти процесів особливо корисні під час визначення екологічних ризиків, небезпек, що стосуються гігієни праці й техніки безпеки, і зон удосконалення технології. Картування може допомогти виявити недоліки в рамках технологічного процесу компанії, а потім упорядкувати процеси та максимально підвищити продуктивність, що принесе користь і бізнесу, і працівникам.

Карта процесів діяльності

 Ресурси «на вході» Стадії процесу Ресурси «на виході» Екологічні аспекти і потенційні негативні впливи на навколишнє середовище Можливість скорочення відходів / економії електроенергії та води

Доцільно на кожен технологічний, адміністративний, виробничий чи проектно-винахідницький процес складати окрему карту процесу, якщо в компанії багаторівнева структура управління.

Важливою вимогою під час виявлення екологічних аспектів є чисельна оцінка спричинених ними впливів. Відсутність об’єктивного чисельного критерію для оцінювання лишає підприємство можливості керувати й відстежувати зміни впливів на навколишнє середовище під час реалізації природоохоронних заходів.

Реєстр екологічних аспектів

Найменування процесу / стадії, процесу / виду, діяльності / виду, послуги Режим роботи Екологічний аспект Вплив на навколишнє середовище Розмір впливу Частота / періодичність впливу

Перегляд реєстру рекомендовано проводити не рідше, ніж 1 раз на рік за стабільної роботи підприємства й оновлювати під час виникнення таких підстав:

– модернізації виробництва;

– розширення виробництва або асортименту продукції чи послуг;

– концентрації виробництва або скорочення асортименту продукції чи послуг;

– аварійної ситуації на виробництві;

– надзвичайної події на виробничому об’єкті.

Джерела інформації під час виявлення екологічних аспектів діяльності підприємства.

 1. Загальна фінансова й технічна документація підприємства.
 2. Проекти нормативів допустимого впливу на навколишнє середовище.
 3. Дозвільна природоохоронна документація.
 4. Форми статистичної звітності.
 5. Розрахунки платежів за негативний вплив на навколишнє середовище.
 6. Протоколи контролю якості навколишнього середовища.
 7. Сертифікати відповідності.
 8. Договори з підрядними організаціями.
 9. Статистика аварій та інцидентів.
 10. Балансові схеми та результати оцінювання життєвого циклу.
 11. Постанови та розпорядження наглядових і контролюючих організацій.
 12. Результати досліджень думки зацікавлених сторін тощо.

Документи, у яких зазначено вимоги щодо екологічних аспектів:

–  нормативно-правові акти міжнародного рівня: конвенції, декларації, стандарти тощо.

– нормативно-правові акти державного рівня: кодекси, закони, постанови, накази, національні стандарти, норми, правила, регламенти тощо.

– нормативно-правові акти територіального рівня: розпорядження, накази, приписи, протоколи тощо.

– нормативно-правові акти галузевого рівня: керівні документи, методичні рекомендації, інструкції, карти, ліцензії, дозволи, ліміти, паспорти, проекти, висновки експертиз тощо.

– нормативно-правові акти корпоративного рівня: процедури, регламенти, договори, інструкції, протоколи тощо.

Переліки нормативно-правових актів на підприємствах зручно оформлювати у формі регістрів.

Регістр вимог щодо управління екологічним аспектом

Екологічний аспект (код) Вимога нормативно-правового акта Нормувальний документ Термін дії документа чи вимоги Примітки / доповнення

Перегляд регістру рекомендовано проводити не рідше, ніж 1 раз на місяць й оновлювати разом із реєстром екологічних аспектів.

Як бачимо, наявність дозвільної природоохоронної документації є одним з чинників виявлення екологічних аспектів діяльності підприємства.

Звернувшись до  комунального підприємства «Регіональний центр природних ресурсів та екології» Ви отримаєте надійного партнера в підготовці документів та подальшому отриманні необхідного дозволу для Вашого підприємства.

Щоб отримати повну відповідь на Ваші питання та підтримку у вигляді  індивідуальної безкоштовної консультації, заповніть будь ласка, форму зворотного зв’язкуhttp://rcpre.kharkiv.ua/ekologichna-dokumentatsiya

Будемо вдячні за довіру та надаємо доступ до поточної інформації при виконанні взятих на себе зобов’язань.

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами